Samenwerking

Platform

Platform is een samenwerking tussen de huurdersorganisaties HV woCom Helmond, Bewonersraad Laarbeek en Bewonersraad de Pan. Zij werken samen en overleggen binnen de voorwaarden zoals die in de Samenwerkingsovereenkomst Huurdersorganisatie en Wocom zijn opgesteld. Twee vertegenwoordigers van elke huurdersorganisatie vormen het Platform. Daarnaast is een MT-lid van de verhuurder aanwezig bij de overlegsituaties. Belangrijkste taak is om lokale onderwerpen te bespreken en de voorbereiding van de Verbindende Schakel ( VS ). Een afgevaardigde van de Woonbond adviseert het Platform.

Verbindende Schakel

De Verbindende Schakel ( VS ) is de overleg tussen leden van het Platform en MT waarbij de directeur als voorzitter optreedt. In het overleg worden zaken besproken die vanuit de Overlegwet 2015 en Samenwerkingsovereenkomst voortkomen. Jaarlijks wordt een agenda met onderwerpen opgesteld die als leidraad gelden voor het 4 jaarlijks overleg. De afgevaardigden vanuit de huurdersorganisaties kunnen verschillen met de vertegenwoordiging in het Platform. In de VS worden de huurdersorganisaties ondersteunt door een medewerken van de Woonbond.

Helmondse huurdersorganisatie

In de gemeente Helmond zijn een 6-tal huurdersorganisaties actief. Naast HV woCom Helmond zijn dat: Volksbelang, Woonpartners, Compaen, Bergopwaarts ( Deurne ) en Woonbedrijf ( Eindhoven ).

Een nieuwe aanzet tot samenwerking is medio 2020 weer opgestart en de bedoeling is dat wordt samengewerkt om diverse thema’s o.a. Prestatieafspraken, Sociaal Plan, Duurzaamheid en Huuraanpassing, Leefbaarheid e.d. Corporaties juichen de samenwerking toe al zal die niet geënt zijn op de oude samenwerking PHB. ( Platform Helmondse Bewoners )

Woonbond

De leden van het Platform dit zijn de huurdersorganisatie van HV woCom Helmond, Bewonersraad Laarbeek en Bewonersraad de Pan zijn aangesloten bij de Woonbond. Zij maken gebruik van de diensten van de Woonbond, die hen adviseert in de diverse overlegsituaties. Wocom draagt de kosten voor deze ondersteuning.