Bewoners­koepel woCom

In de Bewonerskoepel van woCom zijn de twee huurdersorganisaties van woCom, De Vaart uit Helmond en De Pan uit Someren, Asten, Heeze-Leende en Cranendonck, vertegenwoordigd. Er zitten twee leden uit elk van de huurdersorganisaties in. De Bewonerskoepel overlegt met het bestuur van woCom over algemene beleidsaangelegenheden, zoals het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. In een samenwerkingsovereenkomst hebben woCom, De Pan en De Vaart vastgelegd hoe dit overleg plaatsvindt en wat de rechten en plichten van de partijen zijn. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt binnenkort vernieuwd als gevolg van de wijziging in de Wet op het overleg huurders verhuurders.

Bewonerskoepel woCom in 2011

Vanuit het bestuur van de Vaart waren de voorzitter en penningmeester afgevaardigd naar de Bewonerskoepel, het overleg van Huurdersorganisaties De Pan en De Vaart met het bestuur van woCom. Er werd ondermeer gesproken over de huurverhoging in 2011, het jaarverslag en de begroting en het jaarplan van woCom.

Het bestuur stelde voor om in 2012 de samenwerkingsovereenkomst te evalueren.

Bewonerskoepel in 2010

Vanuit het bestuur van de Vaart waren de voorzitter en penningmeester afgevaardigd naar de Bewonerskoepel, het overleg van Huurdersorganisaties De Pan en De Vaart met het bestuur van woCom. Er vonden vier vergaderingen plaats. In de junivergadering werd uitgebreid kennis gemaakt met de nieuwe directeur-bestuurder van woCom, de heer Kees Strik. De leden van de Bewonerskoepel waren ook aanwezig bij de aftrap van de werkzaamheden van Hospice Valkenhaeghe en bij de ondertekening van de SOK in het Kasteel Raadhuis door wethouder Stienen en directeur-bestuurder Strik.

Jaaroverzicht Bewonerskoepel 2008

Vanuit het bestuur van de Vaart zijn de voorzitter en secretaris afgevaardigd in de Bewonerskoepel. De BK, waarin ook Bewonersraad “De Pan” is vertegenwoordigd, is de gesprekspartner namens de huurders van woCom over algemene beleidszaken die voor huurders van belang zijn. De Bewonerskoepel overlegt met de bestuurder van woCom. In 2008 werd op 19 februari, 4 maart, 25 maart 27 mei, 20 juni 18 november overlegd met directeur Delsing. Belangrijke onderwerpen en adviezen waren:
26 maart huurverhoging per 1 juli 2008

De koepel adviseerde, na raadpleging van de achterban, positief over het voorstel van het woCom-bestuur om voor alle woningen (met uitzondering van voor sloop bestemde woningen) een huurverhoging van 1,6% toe te passen. Dit percentage ligt op het inflatieniveau in 2007.

13 juni jaarverslag 2007

Het jaarverslag van woCom over het jaar 2007 werd zonder belangrijke opmerkingen accoord bevonden.

16 september prestatieafspraken Helmond (via PHB)

In deze vergadering gingen wij accoord met de voorgenomen prestatieafspraken die woCom maakt met de gemeente Helmond.

5 oktober wijkvisie Helmond-West

In oktober brachten wij een advies uit over de wijkvisie Helmond-West en de wijze waarop De Vaart en de bewonerscommissies betrokken worden bij de realisatie van deze wijkvisie. De keuze in de wijkvisie voor het realiseren van het Cortenbachtracé is voor de bewonerscommissies Oud/Nieuw-West en Houtsdonk niet acceptabel. Wij vroegen het bestuur om hierover op korte termijn overleg over te voeren. Aan het einde van 2008 hadden wij nog geen reactie van het bestuur ontvangen.

10 december Begroting woCom 2009-2013

In ons advies over de aangeleverde concept-begroting over 2009 tot 2013 hadden wij enkele kritische kanttekeningen.